ES6 箭头函数

首先要看浏览器 是否支持es6.

x => x * x  等于   function (x) { return x * x; }


var arrow = x => x*x;
console.log(arrow);       // 这个 直接显示 函数... 
console.log(arrow(2));      // 输出 4
console.log(arrow(3));      // 输出 9

var test = (x,y) => x*x + y*y;  //如果参数不是一个,就需要用括号()
console.log(test(2,3));     // 输出 13
console.log(test(1,3));     // 输出 10

箭头函数相当于匿名函数,并且简化了函数定义。 箭头函数有两种格式: 一种像上面的,只包含一个表达式,连{ … }和return都省略掉了。 还有一种可以包含多条语句,这时候就不能省略{ … }和return: